Restauració d'obres d'art

Treballem amb un equip de professionals especialitzats que realitzaran un diagnòstic previ de l'obra i elaboraran un pressupost gratuït i sense cap compromís.

Cada obra es tracta de manera individualitzada, com correspon a cada client, amb característiques úniques i necessitats particulars. En finalitzar cada tractament li lliurarem, a més, un informe detallat de les anàlisis i de les intervencions realitzades.

La restauració inclou totes aquelles intervencions encaminades a restituir, tant com sigui possible i necessari, la seva legitimitat sense sacrificar-ne la integritat històrica o estètica. La tasca del restaurador consisteix a retornar l’obra al seu estat original, tal com va ser creada, eliminant-ne els elements aliens.

Pautes generals d'actuació del conservador-restaurador:

Estudi previ

Abans d’efectuar qualsevol intervenció, haurà de realitzar-se un examen metòdic i científic, orientat a la comprensió de l’objecte en tots els seu aspectes i a planificar el tractament.

Mínima intervenció

Haurà d’actuar-se el mínim possible sobre cada obra, sense incórrer en tractaments innecessaris o actuacions que en posin en perill la integritat (transports, tractaments perillosos…).

Reversibilitat

Tota intervenció ha de ser “reversible”. Els materials i les actuacions hauran de poder retirar-se en el futur.

Visibilitat

La intervenció realitzada haurà de ser fàcilment reconeguda. Les reconstruccions o reintegracions no hauran de ser mimètiques, és a dir, caldrà distingir-les sense esforç de les parts originals.

Respecte a l'obra original

No es modificarà la forma o el color originals de l’objecte. Abans d’intervenir sobre una obra caldrà tenir en compte diferents qüestions, com: fins on es pot arribar amb una neteja?

Informe

El conservador-restaurador realitzarà un informe posterior al tractament on es recullin totes les actuacions realitzades i un registre fotogràfic de l’obra.